GAZİANTEP ARABAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARABAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Evde Sağlık Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 10/05/2018https://evdesaglik.saglik.gov.tr

Hüseyin BOZ


Evde Saglik Hizmetleri

Saglik Bakanliginca Sunulan Evde Saglik Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esaslari Hakkinda Yönerge

BIRINCI BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amaci; evde saglik hizmeti sunumuna ihtiyaci olan bireylerin muayene,
tetkik, tahlil, tedavi, tibbi bakim ve rehabilitasyonlarinin evinde ve aile ortaminda saglanmasi, bu kisilere
ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi için
Saglik Bakanligina bagli saglik kurumlari bünyesinde evde saglik hizmetleri birimleri kurulmasi,
bu birimlerin asgari fiziki donanimi ile araç, gereç ve personel standardinin ve ilgili personelin görev
yetki ve sorumluluklarinin belirlenmesi, iletisim, uygulanacak randevu, kayit ve takip sisteminin
tanimlanmasi ve uygulamanin denetimine iliskin usul ve esaslarin belirlenerek evde saglik hizmetlerinin
sosyal devlet anlayisi ile etkin ve ulasilabilir bir sekilde uygulanmasini saglamaktir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Saglik Bakanligina bagli olarak faaliyet gösteren ve Saglik Bakanliginca,
bünyesinde evde saglik hizmetleri birimi kurmak suretiyle bu hizmetleri vermeye yetkili kilinacak yatakli
 tedavi kurumlarini, toplum sagligi merkezlerini ve buralarda çalisan personel ile aile hekimlerini,
aile sagligi merkezlerini ve aile sagligi elemanlarini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayili Saglik Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü
ve 9 uncu maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 181 sayili Saglik Bakanliginin Teskilat ve Görevleri
Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanilarak hazirlanmistir.
Tanimlar
MADDE 4- (1) Bu Yönerge’ de geçen tanimlardan;
a) Aile hekimi: Kisiye yönelik koruyucu saglik hizmetleri ile birinci basamak teshis, tedavi ve rehabilite
 edici saglik hizmetlerini, yas, cinsiyet ve hastalik ayrimi yapmaksizin, her kisiye kapsamli ve devamli
olarak belli bir mekanda vermekle yükümlü, gerektigi ölçüde gezici saglik hizmeti veren ve tam gün
esasina göre çalisan aile hekimligi uzmani veya Bakanligin öngördügü egitimleri alan uzman tabip
veya tabipleri,
b) Aile sagligi elamani: aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözlesmeli çalistirilan hemsire, ebe,
saglik memurunu (toplum sagligi),
c) Aile sagligi merkezi: Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sagligi elemanlarinca aile hekimligi
 hizmetinin verildigi saglik kurulusunu,
ç) Bakan: Saglik Bakanini,
d) Bakanlik: Saglik Bakanligini,
e) Birim: Evde saglik hizmeti vermek üzere Bakanliga bagli saglik kurum ve kuruluslari bünyesinde kurulan
ve bu hizmete uygun olarak gerekli personel araç gereç tahsisinin yapildigi ve idari ve teknik destegin saglandigi
evde saglik hizmetleri birimini,
f) Evde saglik hizmeti: Çesitli hastaliklara bagli olarak evde saglik hizmeti sunumuna ihtiyaci olan bireylere
evinde ve aile ortaminda sosyal ve psikolojik danismanlik hizmetlerini de kapsayacak sekilde verilen muayene,
tetkik, tahlil, tedavi, tibbi bakim, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini,
g) Genel müdürlük: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügünü,
g) Grup baskanligi: Ilçe saglik grup baskanligini,
h) Komisyon: Müdürlük bünyesinde, evde saglik hizmetlerinin etkin bir sekilde sunumunu ve koordinasyonu
saglamak üzere bu Yönergenin 6’nci maddesine göre olusturulan inceleme ve degerlendirme komisyonunu,
i) Koordinasyon merkezi: Telefon ile dogrudan yapilan basvurularin karsilandigi ve kayda alindigi, ildeki tüm
evde saglik hizmet birimleri, toplum sagligi merkezi, aile sagligi merkezi ve aile hekimlikleri ile irtibatlandirilmis
santral donanimi ve özel telefon hatti bulunan, evde saglik hizmetinin hangi seviyede verilecegini belirleyen
ve buna göre yönlendirmesini yapan, evde saglik birimleri arasindaki organizasyon ve koordinasyonu saglayan
ve ayni zamanda hastalari ilgili diger kuruluslara yönlendiren ve gerektiginde bu kuruluslarla iliskilendiren,
saglik müdürlügü bünyesinde olusturulan evde saglik hizmetleri iletisim ve koordinasyon merkezini,
i) Kurum amiri: Evde saglik hizmeti vermeye yetkili saglik kurumunun bastabibini,
j) Mobil birim: Yatakli saglik kurumu bulunmayan veya bünyesinde evde saglik birimi kurulmamis saglik
kurumu bulunan yerlesim yerleri ile yatakli saglik kurumunun bagli bulundugu belediyenin mücavir alani
disinda kalan yerlesim yerlerinde, evde saglik hizmeti vermek üzere saglik müdürlükleri tarafindan
olusturulan gezici birimleri,
k) Müdürlük: Il saglik müdürlügünü,
l) Saglik kurumu: Evde saglik hizmeti vermek üzere bu Yönerge usul ve esaslarina uygun olarak yetkilendirilen
Bakanliga ait yatakli tedavi kurumlarini,
m) Sorumlu tabip: Evde saglik hizmetlerinin bir ekip anlayisi içerisinde planlamasi ve uygulanmasi amaciyla
ilgili kurum amirince görevlendirilen evde saglik hizmetleri biriminden sorumlu olan tabibi,
n) Toplum sagligi merkezi: Bölgesinde yasayan kisilerin ve toplumun saglik hizmetlerini organize eden,
topluma koruyucu hekimlik hizmetlerini sunan, birinci basamak saglik hizmeti veren kurumlarin kendi
arasinda ve diger kurumlar arasinda esgüdümünü saglayan, idari hizmetler ile saglik egitimi ve denetim
faaliyetlerini yürüten saglik merkezini, ifade eder.
IKINCI BÖLÜM
Hizmetlerin Teskilatlanmasi ve Komisyon Olusturulmasi 
Hizmetlerin teskilatlanmasi
MADDE 5- (1) Evde saglik hizmetleri, Bakanliga bagli olarak faaliyet gösteren egitim ve arastirma hastaneleri
 ile genel veya dal hastaneleri bünyesinde kurulan evde saglik hizmeti birimleri ile toplum sagligi merkezi,
aile sagligi merkezi ve aile hekimleri vasitasi ile sunulur. Hizmetin yönetimi, birimler arasindaki iletisim
ve koordinasyon müdürlük bünyesinde olusturulan koordinasyon merkezi tarafindan saglanir. Koordinasyon
merkezinin sorumlulugunu müdürün görevlendirecegi bir saglik müdür yardimcisi yürütür. Koordinasyon merkezi
sorumlusu müdür yardimcisi ayni zamanda komisyonun da baskanidir.
(2) Ilde evde saglik hizmeti sunan tüm birimler, toplum sagligi merkezi, aile sagligi merkezi ve aile hekimleri,
iletisim ve haberlesme yönünden koordinasyon merkezi ile irtibatlandirilir.
(3) Koordinasyon merkezi için müdürlükçe uygun bir mekan ayrilir. Evde saglik hizmeti sunan tüm birimler ile
irtibatlandirilmis santral donanimi ve özel telefon hatti tahsis edilir. Iletisim, haberlesme, kayit, arsiv ve
sekretarya islemlerinin yürütülebilmesi için müdürlükçe yeterli sayi ve nitelikte personel görevlendirilir.
Koordinasyon merkezi ile komisyon, etkin bir koordinasyon ve isbirligi içerisinde çalisir.
Komisyon olusturulmasi 
MADDE 6- (1) Evde saglik hizmetlerinin sunumu, birimlerin isleyisi, uygulama sirasinda ortaya çikan sorun
ve aksakliklarin tespiti ve çözüme kavusturulmasi, evde saglik hizmeti alan birey ve yakinlarinin hizmetle
ilgili talep ve sikayetlerini degerlendirmek ve karara baglamak amaciyla koordinasyon merkezi baskanligini
yürüten müdür yardimcisinin baskanliginda; ruh ve sosyal hastaliklar sube müdürü, aile ve toplum sagligi
sube müdürü, acil saglik hizmetleri sube müdürü, il acil servis sorumlu tabibi ve birim sorumlusu tabiplerin
 katilimi ile en az bes üyeden olusan inceleme ve degerlendirme komisyonu kurulur. Komisyon koordinasyon
 merkezi sorumlusu müdür yardimcisina bagli olarak çalisir.
(2) Komisyon ayda bir defadan az olmamak üzere, her ayin ilk haftasinda baskanin önceden belirledigi
gündemle toplanir. Acil olarak degerlendirilmesi gereken durumlar için komisyon baskaninin her daveti
 üzerine toplanmakla yükümlüdür.
(3) Komisyon oy çoklugu ile karar alir. Kararlar tutanaga baglanir. Oylarda esitlik olmasi halinde baskanin
taraf oldugu karar geçerlidir. Komisyonun sekretaryasi koordinasyon merkezince yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birim Kurulmasi, Asgari Araç, Gereç ve Tibbi Cihaz Standardi ile Ulasim Araçlarinin Tahsisi 
Birim kurulmasi
MADDE 7- (1) Birim, illerde ilgili kurum bastabibinin talebi, ilçelerde grup baskanliklarinin talebi ve müdürlügün
 teklifi üzerine valilik onayi ile kurulur ve tescil için Bakanliga bildirilir.
(2) Evde saglik hizmeti verecek saglik kurum veya kurulusu bünyesinde kayit, arsiv, sekretarya, iletisim,
ulasim, planlama ve koordinasyon hizmetlerinin yürütülebilecegi genislikte fiziki mekân ayrilir. Bu faaliyetlerin
gerektirdigi sayida bilgisayar ve yazici, masa, sandalye, yeterli sayida sehir içi ve sehirlerarasi görüsmelere
açik mesaj birakabilme ve yönlendirme yapabilme özelliklerini haiz telefon hatti, mobil telefon ve hatti,
perde, oturma grubu, çöp kutusu, kirtasiye malzemeleri, hasta muayene masasi, paravan ve gerekli diger
tefris ve donanim saglanir.
Asgari araç gereç, tibbi cihaz ve ilaç standardi
MADDE 8- (1) Evde saglik hizmetlerinin verilmesi sirasinda bulundurulmasi gereken araç-gereç ve tibbi
cihazlar ile ilaçlarin asgari standardi Ek-1’de gösterilmistir.
(2) Evde saglik hizmeti verilen hastalarin fonksiyonlu hasta karyolasi, havali yatak ve benzeri, tedaviye
yardimci olabilecek ve demirbas niteligindeki tibbi cihazlar, imkânlar ölçüsünde, hizmeti veren müdürlük
veya saglik kurumu tarafindan temin edilerek evde saglik bakim hizmeti süresince hasta veya yakini adina
düzenlenen zimmet karsiliginda hastanin kullanimina tahsis edilebilir. Zimmet karsiligi tahsis edilen demirbas
cihazlar, evde saglik hizmetinin sonlanmasini takiben devir teslim tutanagi ile geri alinir.
(3) Birinci basamak saglik hizmetleri kapsaminda evde saglik hizmetlerinin sunumu için gerekli personelin
görevlendirilmesi, ulasim araçlarinin tahsisi, tibbi cihaz, sarf malzemesi ve araç-gereç ihtiyaci müdürlükçe karsilanir.
Ulasim araçlarinin tahsisi
MADDE 9- (1) Evde saglik hizmeti vermek üzere görevlendirilen ekibin ulasimi için uygun bir mobil araç,
hastalarin evden saglik kurumuna veya saglik kurumundan eve nakli için gerektiginde kullanilmak üzere bir hasta
 nakil araci tahsisi yapilir. Acil durumlardaki hasta nakli için 112 ambulans hizmetlerinden yararlanilir.
(2) Lüzum görülmesi halinde adres bulmayi kolaylastirmak için ulasim araçlarina uydu konumlandirma cihazi
konulabilir.
(3) Ulasim ve hasta nakil hizmetleri, ilgili mevzuatina uygun olarak hizmet alimi yolu ile de gerçeklestirilebilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel Görevlendirilmesi ve Asgari Personel Standardi, Sorumlu Tabip ile Personelin Görev 
Yetki ve Sorumluluklari 
Personel görevlendirilmesi ve asgari personel standardi 
MADDE 10- (1) Evde saglik hizmetleri biriminde görevlendirilecek sorumlu tabip ve diger personel ilgili
kurum amirince belirlenir.
(2) Birimde kayit ve arsivleme islemleri ile iletisim ve haberlesme islemleri için var ise 1 tibbi sekreter,
 bulunmamasi halinde uygun nitelikte bir personel, evde saglik hizmetleri ekibinde ise asgari bir tabip, bir hemsire,
bir saglik memuru ve bir soför görevlendirilir. Mevcut olmasi halinde bir fizyoterapist, bir diyetisyen, ihtiyaç
halinde bir psikolog, bulunmamasi halinde ise sosyal çalismaci veya her ikisi birden bu ekibe dahil edilebilir.
Isin yogunlugu veya ihtiyaca göre birden fazla evde saglik hizmeti ekibi olusturulabilir ve bu ekiplere ilave
personel görevlendirmesi yapilabilir.
Sorumlu tabibin görev, yetki ve sorumluluklari
MADDE 11- (1) Sorumlu tabip, ekibinde görevli tüm personelden kurum amirine karsi sorumlu olup görev,
yetki ve sorumluluklari sunlardir:
a) Kisinin kapsamli olarak tibbi degerlendirmesini yapar,
b) Var ise taniyi koyup tedaviyi planlayan müdavi tabibin, bulunmamasi halinde ilgili dal uzmaninin
konsültasyonunu saglayarak alacagi bilgi ve öneriler dogrultusunda tedavi planini hazirlar.
c) Evde saglik hizmeti alan kisileri belirli araliklarla ziyaret eder, bakim ve takip sonuçlarini degerlendirir ve
sonuçlara göre ortaya çikan ihtiyaçlarla ilgili müdavi tabip veya konsültan tabip ile de görüserek yeni tedavi
planini düzenler,
ç) Evde saglik hizmetleri sirasinda kullanilacak ilaç, tibbi cihaz ve malzemelerin saglanmasi, uygun kosullarda
saklanmasi, kulanim sekli, tibbi atiklarin toplanmasi ve muhafaza edilmesi, enfeksiyonlardan ve bulasici
 hastaliklardan korunma gibi konularda kisi ve aile bireylerini bilgilendirir, danismanlik hizmeti verir.
d) Evde saglik hizmetleri ile ilgili kayitlarin zamaninda ve noksansiz olarak tutulmasini ve muhafaza
edilmesini saglar.
e) Evde saglik hizmetleri sirasinda kisilere uygulanan tibbi islemlerden, yapilan islemlerin kayitlarinin
tutulmasindan sorumlu ve yetkili olup tespit ettigi aksaklik ve sorunlari ve bunlara iliskin talepleri kurum bastabibine bildirir.
f) Evde saglik hizmetlerini, kendisine bagli personelin görev dagilimini, birbirleriyle olan iletisimlerini ve is akisini,
hizmetin bütün olarak koordinasyon ve organizasyonunu bu Yönerge hükümlerine göre planlar ve kurum
 bastabibinin onayina sunar.
g) Kendisine bagli ekip personeline evde saglik hizmetleri ve uygulamalar konusunda hizmet içi egitim verir
veya verdirir, danismanlik saglar, periyodik toplantilar düzenler, aksaklik ve noksanliklari tespit eder ve
hizmetin gelistirilmesi konusunda kararlar alir ve uygulatir.
g) Kullanilan araç gereç ve tibbi cihazlarin temizliginin, dezenfeksiyonunun yapilmasini ve gerekenlerin
 sterilize edilmesini, kullanilan cihazlarin düzenli bakim ve kalibrasyonunun yapilmasini saglar.
h) Evde saglik hizmetlerinin hasta haklari mevzuatina, tibbi deontolojiye, etik ilke ve kurallarina uygun
olarak yürütülmesini saglar.
i) Gerçeklestirilen hizmetlerle ilgili olarak hastanin aile hekimine bilgi verir.
Personelin görev, yetki ve sorumluluklari
MADDE 12- (1) Evde saglik hizmetleri ekibinde görevli personelin görev yetki ve sorumluluklari sunlardir:
A- Hemsire/saglik memuru (toplum sagligi):
1) Tedavi ve bakim islemleri için tabibin yazili ve imzali talimatini alir, hemsire formlarina kaydeder ve
uygular. Etkilerini gözler ve uygulama sonuçlarini kaydeder.
2) Evde saglik hizmetleri kapsaminda uygulanan islemlerde tabibe ve ekibin diger üyelerine destek saglar.
3) Hastanin yasamsal bulgularini alir, kaydeder, degisiklikleri tabibe bildirir,
4) Tedavi planina uygun olarak oral, paranteral ve haricen uygulanmasi gereken ilaçlari verir ve verilen ilaçlari
 kaydeder, etki ve yan etkilerini gözlemler, kayit altina alir ve tabibe bildirir. Tabip de Advers Etki Bildirim
 Formunu doldurarak Türkiye Farmakovijilans Merkezine (TÜFAM) bildirir.
5) Evde saglik hizmeti alan kisiye ve aile bireylerine müdavi tabibin belirledigi sinirlar içerisinde hastaligi ve
tedavisi ile ilgili bilgilendirmeler yapar, kendi kendine veya yardimla bakim ve genel saglik konularinda egitim verir.
6) Evde saglik hizmetleri sirasinda kullanilan malzemelerin temizligini ve dezenfeksiyonunu yapar gerekli
olanlari sterilizasyon için hazirlar,
7) Tek kullanimlik malzemelerin ve atik materyallerin Tibbi Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi ile Ambalaj ve
Ambalaj Atiklari Kontrolü Yönetmeligi hükümlerine uygun olarak toplanmasi ve imha edilmesi konusunda
kisi ve aile bireylerini bilgilendirir.
8) Sorumlu tabip tarafindan is akis planinda belirlenen diger görevleri yapar.
B- Laboratuar teknisyeni:
1) Evde saglik hizmetleri kapsamindaki laboratuar hizmetleri, saglik kurumu bünyesindeki merkezi laboratuar
 veya hizmet alimi yoluyla temin edilen laboratuarlar vasitasiyla verilir. Bu hizmetler, saglik kurum bastabibinin
onayi alinarak, laboratuar sorumlusu tabip ile birim sorumlusu tabibin ortaklasa belirleyecegi yönteme uygun
olarak ve isbirligi içerisinde yürütülür. Evde saglik hizmetleri verecek ekipte laboratuar teknisyeni
görevlendirilmesi zorunlulugu bulunmamaktadir. Bu hizmetler ekipte görevli hemsire veya saglik memuru
tarafindan yerine getirilebilir. Ihtiyaç duyulmasi halinde bu Yönergenin 10’uncu maddesinin ikinci
fikrasina uygun olarak bir laboratuar teknisyeni ekibe dahil edilebilir. Bu takdirde laboratuar teknisyeni
asagidaki görevleri yapmakla yükümlüdür.  
(a) Hizmet sirasinda yapilabilecek tetkikleri yapar, sonuçlarini kayit ve muhafaza eder,
(b) Tetkik için alinan kan ve numunelerin muhafazasindan sorumludur. Elde edilen tetkik ve tahlil sonuçlarini
kayit altina alir ve tabibe bildirir.
(c) Gerektiginde tetkik için numune alir.
(ç) Kullandigi araç gereç ve malzemelerin takibini yapar eksilenlerin takviyesini saglar.   
(d) Kullandigi araç gereç, tibbi cihaz ve malzemeleri temizler dezenfeksiyon ve sterilizasyonunu saglar,
düzenli bakim ve kalibrasyonun saglanmasindan sorumludur.
(e)  Sorumlu tabip tarafindan is planinda belirlenen diger görevleri yapar.
C- Fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve sosyal çalismaci: Evde saglik hizmetleri ekibinde yer alan fizyoterapist,
diyetisyen, psikolog ve sosyal çalismaci, evde saglik bakim hizmeti verilen kisi ve aile bireylerine müdavi tabip
ve sorumlu tabibin belirledigi tedavi plani dogrultusunda, mesleklerinin gerektirdigi beslenme, rehabilitasyon
hizmetleri ile sosyal ve psikolojik destek hizmetleri verirler.
D-  Ekipte görevlendirilen diger personelin görev, yetki ve sorumluluklari sunlardir:
1) Evde saglik hizmetleri ekibinde yer alan soför; ekibin hizmet yerine güvenli bir sekilde götürülüp getirilmesinden,
aracin her zaman harekete hazir ve faal tutulmasindan, aracin temizlik, bakim ve onarimlarinin zamaninda yaptirilmasindan,
2) Kayit ve arsivleme islemleri için görevlendirilen personel; evde bakim hizmetleri ile ilgili kayitlarin dogru, okunakli ve
noksansiz tutulmasindan muhafazasindan, kayitlara iliskin bilgi, belge ve dokümanlarin arsivlenmesinden ve muhafazasindan,
3) Haberlesme ve iletisimin saglanmasi amaciyla görevlendirilen personel; evde saglik hizmeti ekibinin birbirleriyle olan
iletisimini ve evde saglik hizmeti alacak kisi ve aile bireyleri ile iletisimlerini, randevu ve danisma hizmetlerini düzenler,
yürüttügü hizmetlerin kayit altina alinmasi ve muhafazasindan, görevli ve sorumludur.
4) Ekipte görevlendirilen ve bunlarin disinda kalan diger personel ise sorumlu tabibin belirledigi görev dagilimi ve is akis
planina uygun olarak görev yapmakla yükümlüdür.
BESINCI BÖLÜM
 Birimin Çalismasi, Hizmetin Kapsami ve Konsültasyon, Basvurular ve Basvurularin Degerlendirilmesi, 
Kabul ve Sevk Esaslari
Birimin çalismasi
MADDE 13- (1) Evde saglik hizmetleri saglik kurum veya kurulusunun bulundugu il veya ilçenin belediye mücavir
alani ile sinirlidir. Memuriyet mahalli disina çikilmasini gerektiren zorunlu hallerde o yerin en büyük mülki amirinin
onayi ve 6245 sayili Harcirah Kanunu geregi islem yapilmasi gerekir.
(2) Birim, randevu sistemi ile ve mesai saatleri dahilinde çalisir.
Hizmetin kapsami ve konsültasyon
MADDE 14- (1) Evde saglik hizmetleri biriminin görevi hastaligin teshisini koymak olmayip daha önce ilgili
dal uzman tabiplerince konulmus olan tani ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kisinin bulundugu ev ortaminda;
muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tibbi bakim ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacin reçete edilmesindeki
özel düzenlemeler sakli kalmak kaydiyla uzun süreli kullanimi saglik raporu ile belgelendirilen ilaçlarin reçete
edilmesi, tibbi cihaz ve malzeme kullanimina iliskin raporlarin çikarilmasina yardimci olunmasi,  hastanin ve
ailesinin evde bakim sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalik ve bakim süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi
ve hastaligi ile alakali evde kullanimi gerektiren tibbi cihaz ve ekipmanlarin dogru ve uygun kosullarda kullanilmasi
konusunda egitim ve danismanlik gibi hizmetlerin verilmesini kapsar.
(2) Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarinin da görüsü alinarak gerekli konsültasyon saglanir. Birim sorumlusu tabibin
evde saglik hizmeti verilen kisi ile ilgili konsültasyon ve tibbi degerlendirme talebinin saglik kurumunda görevli
ilgili uzman tabiplerce zamaninda karsilanmasi zorunludur. Zorunlu hallerde uzman tabibin hastayi evinde konsülte
etmesi saglanir. Bu konudaki uygulamalar uzman tabipler arasinda dönüsümlü olarak saglik kurumu amirinin belirleyecegi
bir düzen içerisinde yürütülür. Gerektiginde, stoma ve yara bakimi, diyabet egitimi hemsiresi gibi, konularinda egitim
almis hemsirelerin hizmete katilmasi saglanir.
(3) Evde takibi zorunlu özürlü, yasli, yatalak ve benzeri durumda olan hastalar ile evde saglik hizmeti almasi
gerektigi bu Yönerge’de belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilen kisilere yönelik birinci basamak
koruyucu saglik, tani, tedavi, rehabilitasyon ve danismanlik hizmetleri, ilgili mevzuati geregi toplum
sagligi merkezi, aile sagligi merkezi ve aile hekimleri vasitasi ile verilir.
Saglik kurum veya kurulusuna sevk
MADDE 15- (1) Evde saglik hizmeti verilen kisilerin mevcut durumlari hariç, yeni olusan acil haller
birimin görev alanina girmez. Bu durumlarda 112 Il Ambulans Servisi ya da dogrudan saglik kuruluslarinin
acil servislerine basvuru esastir.
(2) Evde saglik hizmeti alan kisiler, tibbi zorunluluk hallerinde sorumlu tabibin gördügü lüzum üzerine
en uygun saglik kurum veya kurulusuna sevk edilir. Sevkine karar verilen hastanin sevk edildigi saglik
kurumuna veya gerektiginde saglik kurumundan eve nakli evde bakim hizmetleri için tahsis edilen veya ilgili
saglik kurumuna ait hasta nakil araci ile yapilir. Nakil islemi için yeterli sayida yardimci personel görevlendirilir.
Nakille ilgili giderler hastaya fatura edilemez
Evde saglik hizmetleri basvurusu 
MADDE 16- (1) Basvurular, hastalar veya aile bireyleri tarafindan Ek-2’deki Evde Saglik Hizmeti Basvuru
Formu ile veya müdürlük bünyesindeki koordinasyon merkezine veya saglik kurumlari bünyesindeki birimlere
telefon müracaati ile sözlü olarak veya toplum sagligi merkezi, aile sagligi merkezi veya aile hekimleri araciligi ile yapilabilir.
(2) Saglik kurumlarinda yatan ve taburcu asamasinda olan hastalar için ilgili klinikler tarafindan birim ile
gerekli koordinasyon saglanir ve evde saglik hizmeti almasi uygun görülen hastalara verilecek hizmetin
kapsami, hizmetin hangi seviyede, ne kadar süreyle, ne sekilde ve hangi siklikta verilmesi gerektigi belirlenir.
Ek-2’deki form ekine müdavi tabip tarafindan hazirlanan epikriz ve evde saglik hizmetinin kapsamini belirtir belge eklenir.
(3) Hizmet birinci basamak saglik hizmetleri kapsaminda verilecek ise birim araciligi ile ve ilgili tüm bilgi ve
belgeleri ile birlikte koordinasyon merkezine iletilir. Koordinasyon merkezi gerekli degerlendirmeyi yaparak
kayit altina aldigi hasta için, kayitli oldugu aile sagligi merkezi veya aile hekimine evde saglik hizmetinin
baslatilmasi için gerekli bildirimi yapar.
Basvurularin degerlendirilmesi ve evde saglik hizmetine kabul
MADDE 17- (1) Telefon veya Ek-2’deki form ile yapilan basvurular ilgisine göre, birim sorumlusu tabibe
havale edilir. Basvurular kayit altina alinarak en kisa zamanda duruma göre, tabip, hemsire veya sosyal çalismaci
tarafindan ikametine gidilerek vaka yerinde degerlendirilir. Evde saglik hizmeti almak için basvuran kisi veya
aile bireylerine degerlendirme sonucu konusunda, menfi veya müspet olup olmadigina bakilmaksizin, en kisa
sürede bilgi verilir. Basvurusu olumsuz neticelenenler sebepleri konusunda ayrintili olarak bilgilendirilir.
Hastanin evde saglik hizmetine kabul edilip edilmedigi koordinasyon merkezine ve kayitli oldugu aile
hekimine de bildirilir.
(2) Aile sagligi merkezi veya aile hekimi kendisine kayitli hastalardan evde saglik hizmeti almasi gerektigine karar
verdigi hastanin tibbi durumunu degerlendirerek hizmetin seviyesini belirler. Evde saglik hizmeti birinci basamak
saglik hizmetleri kapsaminda kendisi tarafindan verilecek ise hasta veya yakininin da muafakatini alarak doldurdugu
Ek-2’deki basvuru formunu, hizmetin kapsami ve hastanin durumunu belirtir bilgi ve belgeler ile birlikte
koordinasyon merkezine iletir.
(4) Aile hekimi hizmetin saglik kurumu bünyesinde kurulu birim vasitasi ile verilmesini gerektirdigi kanaatinde
ise basvuru formunu doldurarak koordinasyon merkezine gönderir. Basvuru, komisyon tarafindan ekli bilgi ve
belgeler dogrultusunda degerlendirilir ve gerekçeleri de belirtilerek hizmetin hangi seviyede verilmesi gerektigini
karara baglar. Komisyonun karari dogrultusunda basvuru gerekçeli karari ile birlikte ya birim sorumlusu tabibe
havale edilir ya da basvuruyu yapan aile hekimine gönderilir. Karar hizmetin birim tarafindan verilmesi yönünde
ise aile hekimine de ayrica bilgi verilir. Birim veya aile hekimi karar dogrultusunda islem yapmakla yükümlüdür.
(5) Hizmetin seviyesi, kapsami, süresi ve benzeri konularda birim ile aile hekimligi arasinda itilafa düsülmesi
halinde koordinasyon merkezi itilaf konusunu, komisyon marifetiyle karara baglar. Koordinasyon merkezinin karari kesindir.

ALTINCI BÖLÜM
Çalisma düzeni ve Is Planlari, Randevu Sistemi ve Kayitlarin Tutulmasi 
Çalisma düzeni ve is planlari
MADDE 18- (1) Evde saglik hizmetlerinde çalisma düzeni ve saatleri birim sorumlu tabibi tarafindan hazirlanan ,
e ilgili kurum amirince uygun görülerek onaylanan çalisma ve is planina göre yürütülür.
(2) Evde saglik hizmetleri vakanin durumuna göre müdavi tabip, ilgili uzman tabipler ve ekip personeli ile de istisare
edilerek birim sorumlusu hekim tarafindan, ziyaret zaman ve süreleri, yapilacak tetkikler, uygulanacak bakim ve
tedaviler, ekipte yer alacak personel ve is akis plani, götürülmesi gerekli araç, gereç, tibbi cihaz, malzeme ve basili
formlar bakimindan ayrintili olarak planlanir. Planlamalar vakanin durumuna göre günlük, haftalik veya aylik
olarak yapilabilir ve ekip personeline yazili olarak teblig edilir. Plan dokümaninin kurum amirince uygun görülüp
onaylanmasi zorunludur.
(3) Evde saglik hizmetleri sirasinda ziyaret saati ve tarihi, kalinan süre, yapilan tüm tibbi girisim ve islemler,
kullanilan ilaç, araç, gereç tibbi cihaz kayit ve sarf malzemeleri kayit altina alinarak, hizmet verilen kisinin durumu
ve ziyaretin seyri raporlanir.
(4) Birinci basamak saglik hizmetleri kapsaminda verilecek evde saglik hizmetlerine iliskin çalisma ve is plani
aile sagligi merkezi veya ilgili aile hekimince hazirlanir, saglik grup baskanligi veya toplum sagligi merkezi
tarafindan onaylanarak bu maddenin ikinci ve üçüncü fikrasinda belirtilen esaslar dahilinde uygulanir.

Randevu sistemi
MADDE 19- (1) Evde saglik hizmetleri randevu sistemine dayali olarak yürütülür. Vakanin durumuna göre
günlük, haftalik veya aylik dilimler halinde önceden hazirlanan ziyaret gün ve saatlerini, ekipte yer alacak
personelin unvan ve kimlik bilgilerini içeren ziyaret plani evde saglik hizmeti verilecek kisi veya aile bireylerine
önceden bildirilerek randevu alinir. Ziyaret planinin bir nüshasi kisi ve aile bireylerine de verilir.
(2) Randevu tarih ve saatinin degistirilmesi konusunda birim sorumlusu tabip yetkilidir. Degisikliklerin ilgili
personele, kisi veya aile bireylerine önceden bildirimi zorunludur. Randevularin alinmasi, bildirimin yapilmasindan
ve takibinden iletisim ve haberlesme islemleri için görevlendirilen personel sorumludur. Yapilan görüsmelerin
hizmeti veren ve hizmeti alanlarin güvenligi açisindan kayit edilmesi zorunludur. Randevu sisteminin yöntemi
ve isleyisi mevcut sartlara göre birim sorumlu tabibi veya ilgili aile hekimi tarafindan belirlenir ve buna göre uygulanir.
Kayitlarin tutulmasi
MADDE 20- (1) Bu Yönergenin 15 inci maddesine uygun olarak basvurusu degerlendirilen ve kabulü uygun
görülen kisiler için hasta kayit dosyasi açilir. Bu dosyada, hastanin kimlik bilgileri, adresi, iletisim telefonlari,
sosyal güvencesi, sosyal durumu, var ise alkol sigara ve benzeri aliskanliklari, hastaligi, konulan tani, uygulanan
tedaviler, sürekli kullandigi ilaçlar, kullandigi tibbi cihaz, ortez ve protezlere iliskin bilgiler ile evde bakim
hizmeti veren saglik ekibinin takip notlari, advers etki bildirim formu ve görüsleri yer alir.
(2) Evde bakim hizmetleri birimince yürütülen is ve islemler için gerekli kayitlar saglik kurum veya kurulusu
kayitlarindan ayri olarak tutulur ve hizmet süresince hastanin yaninda muhafaza edilir. Hastaya ait bilgileri
içeren formlar ve hizmet planinin bir sureti de birimde bulundurulur. Tüm kayitlar evde saglik hizmetinin
sona ermesinden sonra birim veya kurum arsivine kaldirilir. Bilgisayar ortaminda tutulan kayitlarin
yetkisiz olarak degistirilmesine ve silinmesine yönelik gerekli idari ve teknik tedbirler alinir.
YEDINCI BÖLÜM
Çesitli Hükümler

Ev ziyaretlerinde uyulacak ilkeler
MADDE 21- (1) Evde saglik hizmetlerinin sunumunda asagida belirtilen ilke ve kurullara uyulmasi zorunludur.

  1. Ilgili mevzuati geregi evde saglik hizmeti almasi uygun görülen kisilerin rizasinin alinmasi zorunludur.
  2. Kisinin tibbi durumunun onay vermeye elverisli olmamasi halinde kanuni temsilcisinin bilgilendirilmis
  3. onam formu ile rizasi alinir.
  4.  Hizmetin verilmesi sirasinda tibbi deontoloji ve mesleki etik ilkeleri ile ahlak ve genel nezaket
  5. kurallarina uyulmasi, hasta haklari mevzuatina uygun olarak hareket edilmesi zorunludur.
  6. Ev ziyaretlerinde verilen saglik hizmetleri sirasinda hastanin ailesinden birinin veya bir yakininin
  7. bulunmasi saglanir. Yalniz yasayan hastalara yapilan ev ziyaretlerinde ekipte görevli diger bir saglik
  8. personeli hizmete katilir.

Evde saglik hizmetinin sonlandirilmasi 
MADDE 22- (1) Kisiye verilen evde saglik hizmeti asagidaki hallerde sonlandirilir:
a) Evde saglik hizmeti verilen hastanin uygulanan tedavi ile iyileserek tedavi ihtiyacinin ortadan kalkmasi,
b) Evde saglik hizmeti sunulan hasta için uygulanacak saglik bakim ve tedavinin, belli bir asamadan sonra
saglik personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi,
c) Evde saglik hizmeti sunulan hastanin, saglik kurumuna yatirilarak tedavi edilmesini gerektiren tibbi
endikasyonun olusmasi,
ç) Hastanin kendisi veya kanuni temsilcilerinin hizmeti sonlandirmayi talep etmesi,
d) Hastanin vefat etmesi,
e) Hasta veya yakinlarinin tedaviye uyumsuz davranislari, direnç göstermeleri, önerilere uymamalari halinde
verilen hizmetin faydasi sorumlu tabip tarafindan sorgulanir ve hizmetin sonlandirilmasina karar verilebilir.      
Denetim ve sorumluluk
MADDE 23- (1) Evde saglik hizmetlerinin koordinasyonundan ve bu Yönerge hükümlerine uygun olarak
etkin bir sekilde eksiksiz olarak yürütülmesinden müdürlükler ve grup baskanliklari sorumludur.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 24- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 13/1/1983 tarih ve 17927 sayili Resmi Gazetede
yayimlanan Yatakli Tedavi Kurumlari Isletme Yönetmeligi
10/3/2005 tarih ve 25751 sayili resmi Gazetede
yayimlanan Evde Bakim Hizmetleri Sunumu Hakkinda Yönetmelik ile 6/7/2005 tarih ve 25867 sayili Resmi
Gazetede yayimlanan Aile Hekimligi Pilot Uygulamasi Hakkinda Yönetmelik hükümleri uygulanir.
Aile hekimligi uygulanmayan illerde evde saglik hizmetlerinin verilmesi 
GEÇICI MADDE 1- (1) Ülke genelinde aile hekimligi uygulamasina geçilene kadar, aile hekimligi
uygulanmayan illerde kisiye yönelik birinci basamak koruyucu saglik, tani, tedavi, rehabilitasyon ve
danismanlik hizmetleri birinci basamak saglik kuruluslari bünyesinde kurulan evde saglik birimleri
veya mücavir alan disinda müdürlükçe olusturulacak gezici saglik ekipleri vasitasiyla, bu Yönerge hükümleri çerçevesinde verilir.

SEKIZINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 25- (1) Bu Yönerge, Bakan Onayini takiben yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 26- (1) Bu Yönerge hükümlerini Saglik Bakani yürütür.

EK-1
EVDE SAGLIK HIZMETLERINDE BULUNDURULMASI GEREKEN-ARAÇ GEREÇ, TIBBI 
CIHAZ VE ILAÇLARIN ASGARI STANDARDI
a)Araç-Gereç ve Tibbi Cihaz Asgari Standardi
1-Tansiyon aleti, stetoskop, derece,
2-Seker ölçüm cihazi ve stripler,
3-EKG cihazi (portatif),
4-Ambu ve maskesi, dosiflow airway, abeslang,
5-Entübasyon seti,
5-Sütur malzemeleri,
6-Cut-down seti,
7-Otoskop-oftalmaskop seti,
8-Isik kaynagi,
9-Oksijen tüpü,
10-Pulsioksimetre cihazi,
11-Laboratuar tetkikleri için alinacak kan ve numuneler için gerekli kan setleri, kültür tüp ve kaplari,
12-Idrar stikleri,
13-Degisik ebatlarda sondalar (NG, Idrar),
14-Pansuman ve yara bakim malzemeleri,
15-Degisik ebatlarda enjektör,
16-Steril ve non-steril eldiven,
17-Alkollü ped, dezenfektan, galos, serum seti ve askisi, idrar torbasi, turnike, maske, alkol, bistirü vb,
18-Tibbi atik kutusu, poset,
19-Kayit, reçete yazimi ve benzeri islemler için gerekli basili form, kirtasiye ve malzemeler.
20
-Vakanin durumuna göre verilecek tibbi hizmetin gerektirdigi, ekip tarafindan lüzumlu görülen diger
tibbi malzemeler sorumlu tabibin talebi üzerine ayrica ilave edilir
.
( Örnegin; Tasinabilir fototerapi cihazi, bilirübinometri cihazi, bebek tartisi ve benzeri)
b-Ilaçlarin Asgari Standardi
1-Adrenalin ampul,
2-Atropin ampul,
3-Isosorbide dinitrate,
4-Antipretikler,
5-Antibiyotikler,
6-Antispazmodik ampul,
7-Antianksietik ampul,
8-Antihistaminik,
9-Diuretik,
10-Dopamin,
11-Serum fizyolojik ampul,
12-Calcium ampul,
13-Kortikosteroid ampul,
14-Dextroz 100ml/500ml,
15-Izotonik 100ml/500ml,
16-% 20 mannitol 100 cc,
17-Captopril 25mg.
Bu Listede asgari standardi belirtilen araç-gereç tibbi malzemeler ile ilaçlar bir ziyaret çantasi düzeninde
tertip edilir ve ev ziyaretleri için hazir bulundurulur.

Ek-2
……………..(Saglik Kurumu/ Kurulusu/Aile sagligi Merkezi/Aile Hekimi Adi)…………………
EVDE SAGLIK HIZMETI BASVURU FORMU
KIMLIK BILGILERI                                                                      ILETISIM BILGILERI
Adi                  :…………………………………                      Ev Tel:……….....Gsm:………….
Soyadi             :………………………………….                    E-mail:…………………………..
Anne adi         :…………………………………                     Adresi:…………………………...
Baba adi         :…………………………………                     ……………………………………
Dogum tarihi  :…………………………………                     ……………………………………
Dogum yeri    :…………………………………                     ……………………………………
T.C. Kimlik No :………………………………...                   ……………………………………..
Güvence Durumu/Sosyal GüvenlikNumarasi:…………………………………………….....
HASTALIGI HAKKINDA BILGI (Tani-Tedavi):…………………………………………..............……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............…………………
SÜREKLI KULLANDIGI ILAÇ/TIBBI CIHAZ/ORTEZ/PROTEZ :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
.......................……………………………………………………………………………………….
Yukarida açik kimligi, adres ve hastalik bilgileri olan sahisin evde saglik hizmetine ihtiyaci vardir.
Tarafinizdan degerlendirilmesi arz olunur.
...../…../20…
Adi ve Soyadi
Müracaati yapanin yakinlik derecesi………………………………...
Açik adresi:…………………………………….......................................
*Müracaati yapan klinik/müdavi tabip/aile hekimi:…………………
........………………………………………………………………………
............……………………………………………………………………
DEGERLENDIRME SONUCU ,………………………………………….
……………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………..
Degerlendiren Tabip:
Kase/Imza

ONAY
Kurum/Kurulus Amiri
Kase/imza/mühür

*Taburcu asamasindaki hastalar ile aile hekimleri tarafindan yapilan basvurularda doldurulacaktir.


evde sağlık.jpg